Ban Điều Hành

 

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

          Tổng Giám Đốc

 

Ông Vũ Trần Vũ 

Bà Nguyễn Thị Vân

Ông Vũ Xuân Đào Dung 

Bà Nguyễn Thu Thủy

Phó Tổng Giám ĐốcGiám Đốc Trung Tâm Phê Duyệt Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ Thông TinKế Toán Trưởng

                                                                                        

                                                                     
                                                                                                     

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Dạy nghề điện ô tô - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO EAC
Ban Điều HànhBan Điều HànhBan Điều Hành